Třída 2 - Koťata

Akce

Třídní učitelky: Baťková Eva, Matýsková Irena

  • Děti budou mít svátek
  • Ferda mravenec a jeho kamarádi
  • Hrajeme si na indiány
  • Jedeme na výlet
  • Těšíme se na prázdniny

 


Motto:

Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.

Vize:

Naučit děti rozhodovat se na základě sebepoznání a zvážení vlastních schopností. Budovat v kolektivu pěkné vztahy, dodržovat pravidla a vést děti k vzájemné komunikaci.

Složení třídy:

23 dětí

10 děvčat a 13 chlapců 

Věk dětí:

4 – 6 leté

Zaměření:

- Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí. - Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství. - Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální. -Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. - Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii. - vytvářet dovednosti v oblasti sebeobsluhy /oblékání, hygiena, stolování/. - Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí. - Příprava na vstup do školy - základy pro další vzdělávání.