Školní řád a organizace

| Školní řád | Poučení dětí o bezpečném chování v MŠ | Organizace mateřské školy - informace pro rodiče | Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání | Zápis do MŠ | Co děti potřebují do mateřské školy | Zpřístupnění zahrady pro veřejnost | Provoz mateřské školy | Elektronický předzápis | Vnitřní řád školní jídelny | Úplata za předškolní vzdělávání |

Školní řádMateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,

příspěvková organizace


ŠKOLNÍ ŘÁD


Č. j.: MŠ 835/2020

Účinnost od: 1. 10. 2020

Spisový znak: 3 - 5

Skartační znak: A - 5

Změny: Nahrazuje Školní řád MŠ 750/2018 ze dne 1. 9. 2018.Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace v zastoupení ředitelkou Bc. Jitkou Kopečkovou vydala na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jako statutární orgán školy tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program


1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.


1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.


1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.


2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání


2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 1. na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

 2. užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

 3. na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

 4. na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/

 5. na emočně kladné prostředí a projevování lásky

 6. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

 7. právo hrát si, právo na soukromí /vybráno z Úmluvy o právech dítěte /


2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.


2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří

ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám

dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.


2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.2.5 Dítě je povinno:

 1. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

 2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 3. chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy

 4. chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí či osob

 5. zacházet s hračkami, vzdělávacími pomůckami, knihami a dalším vybavením MŠ šetrně

 6. udržovat své místo v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
3. Práva zákonných zástupců


3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí


4. 1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 6. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků:


Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.


Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.


Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mateřská škola zabezpečuje (případně umožňuje):

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;

 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
  a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;

 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.


Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.


Vzdělávání dětí dvou až tříletých


Prostředí pro děti dvou až tříleté poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. I pro toto věkové období jsou voleny vhodné hračky i didaktické pomůcky, školní nábytek (ergonomické parametry).

Organizace práce dne je sestavována tak, aby vyhovovala fyziologickým dětským potřebám  (úprava pro děti 2 - 3 leté) a zásadám zdravého životního stylu. Je možné organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Z hlediska organizačního zajištění chodu je 2 - 3 letým dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohledněn v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.


Přijímací řízení

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.


5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do

mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které mají

místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu,

nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu

dětí uvedeného ve školském rejstříku.


5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),

 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné).

 3. Evidenční list - zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ, a také je uvedeno v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 4. Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s GDPR.


5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.


5. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

7. Ukončení předškolního vzdělávání


7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.


7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

předškolní vzdělávání povinné.


8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců


8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.


8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


9. Docházka a způsob vzdělávání


9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, zpravidla od 8.00 do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.


9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti emailem, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Neomluvená absence bude hlášena příslušným orgánům ( MěÚ, OSPOD).

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.


Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
10. Individuální vzdělávání


10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.


10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.


Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí


11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy - tj. v době od 6.00 hod. do 8.00 hod. předávají dítě učitelkám mateřské školy.

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, tj. v době od 12.00 hod. do 12.45 hod., nebo po 14.00 hod. nebo v individuálně dohodnuté době.


11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.


11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a


 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 4. případně se obrátí na Policii ČR.


11. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.


11.6 V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato

skutečnost oznámena oddělení péče a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu

jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po

skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost

považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení

docházky dítěte do MŠ.II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole


12. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:30 hod.

MŠ je čtyřtřídní. Počet dětí v jedné třídě – 24, maximálně 28 dětí – dle schválené

vyjímky. Děti ve třídách jsou rozděleny dle ročníků. Třídy jsou složeny nejvíce ze dvou

ročníků (organizace MŠ – střídání v jídelně, šatnách , na zahradě, režim dne).

Zaměření tříd je všestranné.


1. třída: Kuřátka (vždy nejmladší děti)

2. třída: Koťata

3. třída: Broučci

4. třída: Motýlci

Vzdělávání se v posledním ročníku MŠ poskytuje bezúplatně.


12. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.


12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

Mladší děti

6:00 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,

8:15 – 8:30

8:30 – 9:00

Pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:10

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:10 -14:45

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:45 -16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


Starší děti

6:00 – 8:30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,

8:30 – 9:00

9:00 – 9:30

Pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:30 - 10:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, edukační činnosti

10:00 -12:00

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12:00 -12:45

Oběd a osobní hygiena dětí

12:45 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 -16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy od 8.00 hod.


12. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.


12. 5 Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, a to v době

od 11.00 hod – do 11.15 hod., na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky ve školní jídelně MŠ,

v MŠ, písemně nebo osobně tamtéž. Neodhlášené obědy propadají.


12. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.


12. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje

v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na

veřejně přístupném místě ve škole. Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ

jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatnách

dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky, web.

U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte

možná jen s jejich souhlasem.


12. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový sešit v šatně), nebo osobně učitelce mateřské školy.


12. 9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. osobně, písemně

nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně,

telefonicky, písemně.


Rodiče předávají do MŠ dítě zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče

tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude

považováno za narušování řádu školy. V MŠ učitelky nepodávají dětem žádné léky proti

bolestem, nachlazení apod. Pouze jen léčiva, sloužící k ochraně ohroženého zdraví

předepsané lékařem (výskyt alergických reakcí – ohrožení života). V případě kožního

onemocnění u dítěte – aplikují masti pouze rodiče doma před předáním dítěte do MŠ.

Učitelka není povinna dítě mastí ošetřovat.

V případě výskytu vši dětské ve vlasech dítěte - může dítě opět navštěvovat MŠ s čistými

vlasy - až po úplném zbavení vší i hnid.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha)

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.


12. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
12. 11 Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích


Dle novely Školského zákona vyhlášené pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

 1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem

 2. pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 3. b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat <

  Poučení dětí o bezpečném chování v MŠ

  Hry a činnosti ve třídě:

  - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nesahat na zásuvky
  - Pád z výšky - nevylézat na okna, skříňky, stolky 
  - Náraz na překážku, srážka s jiným dítětem - běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru 
  - Polknutí cizího předmětu - nedávat hračky do úst 
  - Vzájemné poranění dětí - přiměřeně reagovat na konfliktní situace 
  - Uklouznutí - neběhat v umývárně a na wc, na chodbách, v jídelně a po schodech

  Hry a činnosti na školní zahradě:

  - Vzájemné poranění dětí - nepoužívat kameny, klacky proti druhému dítěti 
  - Infekční onemocnění - nedávat do úst písek, neolizovat si ruce 
  - Pád z výšky - přiměřené chování na průlezkách

  Koupání - plavání v bazénu, zahradním mlhovišti:

  - Uklouznutí - neběhat po mokrém okraji, neskákat do vody 
  - Tonutí - nepotápět a nestrkat pod vodu druhé děti

  Zimní sportování - bobování, bruslení, lyžování:

  - Náraz předmětem do druhého dítěte - organizované sjíždění z kopce 
  - Upadnutí na zem při bruslení, lyžování - vhodné oblečení, ochrana, přilba

  Vycházka:

  - Dopravní nehoda - organizovaná chůze v útvaru 
  - Zabloudění - sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu

  Výlet:

  - Bezpečnostní opatření pro školní výlety jsou vždy určena pokynem ředitelky školy podle konkrétního místa výletu (jízda vlakem, autobusem - děti jsou vždy poučeny před akcí učitelkami MŠ, proveden zápis v třídní knize)

  Organizace mateřské školy - informace pro rodiče

  Děti se přijímají do MŠ od 6.00 do 8.00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

  Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě.

  Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

  Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.

  Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.

  Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

  Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

  Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.

  Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.

  Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

  Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

  Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou) po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

  - když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy

  - když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

  - když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

  - když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby.

  Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

  Informace obdrží rodiče při zápisu dítěte do MŠ.

  V Krnově, dne 1. 9. 2017 Kopečková Jitka - ředitelka mateřské školy

   

  Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání

   

  Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,

  příspěvková organizace

   

  Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání

   

  Č.j.: 800/2020

  Účinnost od: 18. 3. 2020

  Spisový znak: 2 -1

  Skartační znak: A - 5

  Změny: zrušení kritérií pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání

  ze dne 31.3. 2017, č.j . 634/2017

  Provedl: ředitelka školy

   

   

   

  Ředitelka Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanovila následná kriteria, č. j. 800/2020, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 4 třídy mateřské školy tj. – 96 dětí.

  I.

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

  Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní.

  Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné).

  II.

  Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, uvedených v následující tabulce.

  Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.


   

  KRITERIA

  POZNÁMKA

   

   

   

  Trvalý pobyt dítěte

   

  Pobyt v obci Krnov

  Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

  Pobyt v jiné obci

   

   

   

   

   

  Věk dítěte

   

  Dosažení 4 let věku do 31. 8.

  Přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

   

  Dosažení 3 let věku do 31. 8.

   

   

   

  Dosažení 2 let věku do 31. 8.

  Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné :

  1. děti zvládají základní pravidla hygienických návyků - nemají plenky

  2. děti se samostatně nají

   

   


   


   

  Individuální situace dítěte

   

  Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

   

  Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

   

   

   

   

  Sociální potřebnost

   

  Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.


   


   

  O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu, včetně potvrzeného evidenčního listu.

  Zákonní zástupci budou prokazatelně seznámeni s kritérii Směrnice č.j. 634/201, a při podání žádosti se k těmto mohou vyjádřit.

  Tato kritéria nabývají účinnosti dnem vydání 18. 3. 2020.

   

  V Krnově, dne 18. 3. 2020 ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

  Zápis do MŠ

  Zápis do MŠ  7. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 hod.

  K zápisu do MŠ přijděte s dítětem a s sebou si vezměte:

  • Rodný list dítěte

  • Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

  • Pokud jste si již osobně vyzvedli, či případně stáhli

  - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem - stáhnout žádost.

  - evidenční list, potvrzený pediatrem - stáhnout evidenční list.

  Žádost a evidenční list také můžete obdržet u zápisu nebo si je vyzvednout osobně před zápisem v MŠ.

  Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu - viz oddíl Elektronický předzápis.

  Co děti potřebují do mateřské školy

  - přezůvky

  - převlečení do třídy

  - převlečení na zahradu, boty do písku

  - pyžamko

  - zubní kartáček 4-7 leté děti

  - pastu na zuby

  - cvičební úbor – v plátěném pytlíku  4-7 leté děti

  - hrníček plastový podepsaný – pitný režim

  Prosíme o podepsané věci z důvodu zbytečné záměny mezi dětmi. Děkujeme.

   

  Zpřístupnění zahrady pro veřejnost

  Zahrada Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace je obvykle zpřístupněna pro veřejnost od 1.5. do 15.10 v daném školním roce.

  Otevírací doba: pondělí až pátek - 16.30 až 19.00 hodin, soboty, neděle a svátky - 15.00 až 19.00 hodin. Zahrada může být uzavřena z důvodu špatného počasí.

   

   

  Provoz mateřské školy

  Provoz mateřské školy: od 6.00 hod. - do 16.30 hod.

  Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, emailem. Děti s povinnou školní docházkou musí být omluveny písemně s podpisem zákonného zástupce v Omluvných listech.

   

  Elektronický předzápis

  Vážení rodiče,

  pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

  Elektronický předzápis bude probíhat od 15. 4. 2024 do 3. 5. 2024.

  Vlastní zápis do MŠ bude probíhat 7. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 hod.

  Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/krnov-mgorkeho

  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
  - tisk vyplněné žádosti
  - tisk evidenčního listu

  Potřebné dokumenty poté doručte v den zápisu do MŠ osobně v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. potvrzené pediatrem.

  Podrobné kroky k předzápisu - viz leták.

  Vnitřní řád školní jídelny

  Úplata za předškolní vzdělávání