Ekoškolka

| Co je to Ekoškola | Ekotým | Analýza | Plán činností | Sledování a vyhodnocování | Environmentální výchova ve výuce | Informování a spolupráce | Ekokodex |

Co je to Ekoškola

Huráá!!

Získali jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA – na základě auditu ze dne 14. 4. 2016, který je platný po dobu 2 let.

Slavnostní předávání titulu EKOŠKOLA, vlajky a loga proběhne v Praze v Hlavním sále budovy Valdštejnského paláce – Senátu Parlamentu ČR dne 15. 6. 2016.

Děkujeme celému Ekotýmu a spolupracujícím dětem, zaměstnancům školy i rodičům za zapojení v programu a za jejich tvořivý přístup, práci a účast na akcích školy.

Projekt Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

Projekt je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavním řešitelem je Sdružení TEREZA. Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem je Ekocentrum Podhoubí.

Co v projektu uskutečníme?

– vytvoříme a ověříme metodiku programu Ekoškolka

– zorganizujeme minimálně 5 vzájemných návštěv pilotních škol za cílem výměny zkušeností

– provedeme evaluaci metodiky programu Ekoškolka

– uskutečníme informační kampaň a program bude otevřen všem MŠ, které o něj projeví zájem

– vytvoříme kritéria pro sebehodnocení a audit mateřských škol

– udržíme v projektu zapojené pilotní MŠ i po jeho skončení a zároveň budeme zvyšovat počty nových zapojených mateřských škol

– přispějeme k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny

Základní charakteristika ekoškolky:

• umožňuje dětem i rodičům spolurozhodovat o nových záměrech v EVVO a aktivně se podílet na ekovýchovných aktivitách

• umožňuje dětem každodenní pobyt v přírodě nebo ve školní zahradě

• pečuje o zdravý životní styl dětí prostřednictvím zdravého stravování, dostatku příležitostí k pohybu v přírodním terénu, otužování venku za každého počasí

• nabízí podněty přiměřené věku vedoucí k aktivnímu učení dětí – učení vlastní zkušeností, pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě

• rozvíjí elementární základy proenvironmentálního chování dětí

• snižuje ekologickou zátěž provozu MŠ

• zapojuje se do komunitních aktivit nebo je sama iniciuje, podporuje udržitelný rozvoj komunity MŠ

• spolupracuje s dalšími institucemi (vysokými školami, ekocentry atd.)

Cíl programu Ekoškola

Cílem programu Ekoškola je, aby děti za pomoci učitelů, rodičů a dalších dospělých snižovaly ekologický dopad mateřské školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovaly prostředí v MŠ a jejím okolí. V mateřských školách je v rámci tohoto cíle mimořádně důležité rozvíjet environmentální senzitivitu, která je základem pozdějšího udržitelného chování. Dosáhnout tohoto náročného cíle umožňuje unikátní propojení metodiky 7 kroků a témat Ekoškoly.

Jedinečnost metodiky 7 kroků umožňuje dětem získat základy kompetencí, které použijí nejen ve škole, ale i dále ve svém každodenním životě. Samostatná aktivita dětí je dobrým předpokladem k učení pro život. Z tohoto důvodu je také program koncipován tak, aby ohnisko činnosti bylo postaveno na dětech pod vedením učitelů.

Když jsou děti samy původci změny nebo (při složitějších operacích), když se na změně alespoň podílejí či pozorují aktivně jednající dospělé, tak si mohou osvojit potřebné dovednosti a postoje.

Hlavní principy programu

• Rozvoj akčních kompetencí, které vedou k environmentálně příznivému jednání. Děti se postupně učí, jakým způsobem zjišťovat příčinu problému, jak navrhovat řešení a jak jej přímo udělat.

• Participace dětí na rozhodování. Děti postupně získávají prostor a zodpovědnost spolurozhodovat o tom, jak bude jejich mateřská škola a okolí vypadat.

• Ekologický provoz. Škola postupně snižuje množství produkovaného odpadu, spotřebované energie a vody a mění své prostředí, včetně způsobu, jakým získává potraviny a jak s nimi zachází.

• Spolupráce uvnitř i vně školy. Činnosti probíhají ve spolupráci dětí, učitelek, vedení MŠ, provozních zaměstnanců a rodičů. Spolupráce je navazována i navenek s obcí, dalšími organizacemi a školami.

Specifické pro program v MŠ je:

• Důraz na rozvoj vztahu k přírodě a environmentální senzitivity. V útlém věku je největší prostor pro vytváření pozitivního vztahu k přírodě, rozvoji všímavosti a citlivosti ke všemu živému. Prostředkem je zejména častý pobyt venku s důrazem na zážitkové aktivity.

• Zapojení rodičů a komunity do programu. Rodiče jsou v úzkém propojení se svými dětmi V MŠ, mohou tak pomáhat realizovat aktivity programu. Stejně tak se MŠ stává centrem komunity a ukazuje, jak je možné se šetrně chovat k životnímu prostředí.

• Jiná forma participace dětí. Oproti základním a středním školám jsou děti v MŠ zapojovány do rozhodování postupně, především prostřednictvím nápodoby dospělých.

Témata Ekoškoly pro MŠ

Odpady

zaměřujeme se na původ odpadů, předcházení jejich vzniku, třídění, recyklaci a znovuvyužití.

Jídlo

zaměřujeme se na původ jídla, k přírodě šetrné získávání potravin a zdravou stravu.

Prostředí školky

zaměřujeme se na příjemné vnitřní prostředí a přírodě blízkou zahradu.

Voda

zaměřujeme se na úspory vody a předcházení jejímu znečištění.

Doplňková témata: Energie (úspory energie); Doprava (šetrné dopravování do školky); Šetrný spotřebitel (šetrné nakupování).

Zapojení dětí a dospělých v Ekoškole

Při realizaci programu Ekoškola je kladen velký důraz na roli dospělých, zejména učitelů a rodičů. Dospělí pracují na úkolech, které vyžadují složitější myšlenkové operace, např. provádí a zpracovávají Analýzu, vypracovávají a vyhodnocují Plán činností. Dále zajišťují podmínky pro prožitkové učení dětí, např. nakoupí dětské zahradní nářadí, aby děti mohly společně s dospělými pečovat o školní zahradu. Zapojují děti do všech kroků a činností programu Ekoškola, jsou v roli partnera, podporovatele a průvodce. Dospělí mají neustále na paměti, že jsou pro děti vzorem. Děti se podílí na všech krocích programu Ekoškola. Pod vedením dospělých si během kroku Analýza osvojují základní výzkumné dovednosti, při tvorbě Plánu činností přispívají konkrétními nápady nebo plní jednoduché úkoly. Kresbou obrázků a fotografováním se podílí na Informování a spolupráci. Sledují a vyhodnocují změny. Významně se podílí na tvorbě Ekokodexu. Dospělí se snaží zapojit všechny děti bez rozdílu věku, samozřejmě přiměřeným způsobem. Děti zažijí atmosféru spolupráce a přímo vidí aktivní dospělé, kteří zlepšují prostředí mateřské školy.

Ekotým je tým dětí a dospělých, kteří realizují program Ekoškola. Jeho členy jsou děti z různých tříd a různého věku, učitelé, rodiče, provozní pracovníci mateřské školy, případně zástupci veřejnosti. Ekotým je hnacím motorem na cestě k naplňování cílů programu Ekoškola. Nejenže získává a zpracovává potřebné informace, ale zjišťuje také názory a představy dětí, rodičů a zaměstnanců. Tím se podílí na zvyšování ekologického povědomí dětí. Dále Ekotým koordinuje činnosti a aktivity vedoucí ke změnám v MŠ a jejím okolí a dlouhodobě udržuje motivaci všech zúčastněných. V neposlední řadě vytváří podmínky pro prožitkové učení dětí v oblasti environmentální výchovy a pro jejich zapojení do aktivního řešení problémů mateřské školy a okolí v jednotlivých tématech Ekoškoly. V Ekotýmu a v celém programu Ekoškola je klíčová role koordinátora. Koordinátor/ka sestavuje Ekotým a zodpovídá za to, že všichni kolegové a kolegyně, rodiče i děti znají svou roli a vědí, co se od nich očekává.

Přínos...

...dětem

• Vidí, že pravidla platí i v dospělém světě, nejen pro děti.

• Zažívají partnerskou komunikaci s dospělými.

• Spoluvytváří atmosféru spolupráce a vzájemné pomoci při řešení problémů. Přímo vidí, jak se to dělá.

...zaměstnancům

• Seznámí se blíže s rodiči.

• Získají na svou práci pohled s odstupem a nadhledem jiné profese.

• Mají užitečné spolupracovníky při naplňování smysluplného učení a pro další kroky programu Ekoškola.

...rodičům

• Zažívají pocit sounáležitosti v místě, kde jejich dítě prožívá většinu dne.

• Poznají lépe prostředí a atmosféru mateřské školy.

• Mohou se podílet na spoluvytváření programu, zaměření mateřské školy a jejích environmentálních aktivitách.

Ekotým

Členové Ekotýmu

Průběh schůzky Ekotýmu

V rámci schůzky EKOTÝMU jsme se zabývali tématy, která jsme naplňovali - shrnutím, zhodnocením a dále plánováním akcí pro další období, zaměřením, seznámili jsme se s novými členy EKOTÝMU. Pro děti byl připraven opět zajímavý program, na kterém jsme se všichni spolupodíleli.

Na schůzce EKOTÝMU jsme přivítali nové členy, posilu pro další spolupráci, jelikož nám některé děti s rodiči odešly do základní školy. Podařilo se nám také získat novou členku ze zastupitelstva města Krnova, paní Mgr. Helenu Mezírkovou.

Vyhodnotili jsme aktivity a výsledky práce - třídění, odpady, šetření a zaměřili se pak zejména na téma JÍDLO A PROSTŘEDÍ. Chceme děti vést k zdravému životnímu stylu, zamezit plýtvání jídlem, dodržovat pitný režim a spolupodílet se na pěkném a zdravém prostředí.

Na začátku schůzky jsme si rozdělili role, informovali členy Ekotýmu o blízkém auditu k získání certifikátu Ekoškolky. Rodiče, pokud budou mít čas, jsou ochotni se auditu zúčastnit. Děti se zapojily do obrazového zpracování ekokodexu. K tématu jídlo - ochutnali jsme pomazánku z červené čočky, bylo navrhnuto, abychom uspořádali schůzku pro rodiče MŠ a na ní probrali téma zdravé stravování, měli k dispozici recepty na pomazánky, saláty (s ochutnávkou) apod. Informovali je o spotřebních koších, jak často se které jídlo střídá... Děti z MŠ během 14 dnů oceňují pomazánky - probíhá anketa - nalepování lepítek ke smajlíkům. Pro děti byly nachystány 3 aktivity - z letáků vystřihovaly potraviny a nalepovaly - co je zdravé x co nezdravé. Pak z luštěni skládaly na lepící plochu obrázky, vyráběly z odpadového materiálu nezdravá lízátka. Pro zlepšení prostředí opět chystáme sázení bylinek a květin. Daří se nám spolupráce s rodiči, i dětmi, členové jsou aktivní - cítíme potřebu se scházet častěji. Děti cítí uspokojení z aktivit - doporučujeme je na schůzky zařazovat.

Schůzka Ekotýmu

Analýza

Jídlo analýza

Při schůzce dětského ekotýmu , který probíhal v kruhu na koberci, jsme se zabývali tématem JÍDLO.

Při kladení otázek, které vycházely z pracovních listů, se děti nad nimizamýšlely, debatovaly o nich a pak vyhodnocovaly své odpovědi pomocí smajlíků.

Každou otázku děti samostatně zpracovaly v piktogramy.

Otázky k analýze:

• Vyhazují děti jídlo?
Děti zjistili, po delším pozorování, že nejmladší děti mají nejvíce zbytků

• Máme dostatek ovoce a zeleniny?
Děti si zaznamenávaly v průběhu týdne, kolik mají ovoce a zeleniny (jaké druhy) a došly k závěru, že je všeho dostatek, mohou si přidávat dle chuti

• Máme i bezmasá jídla?
Děti přemýšlely, která jídla jsou bez masa (nejprve došlo k vysvětlení a pochopení pojmu „bezmasé jídlo“, pak je již napadaly konkrétní pokrmy – krupice, buchty, mléčné omáčky – jen s vejcem, luštěniny…)

• Pijeme čistou vodu?
Děti přišly po rozhovoru nad tímto problémem k závěru, že pijeme spíše méně čistou vodu, mají raději slazenou, čaje, minerálky, džusy. Nad touto otázkou jsme hodně diskutovali, a výsledkem je, že některé děti si už samy vyberou raději čistou pitnou vodu

• Mají rodiče přehled o jídelníčku?
Děti hovořily o tom, že jim rodiče ráno při příchodu do MŠ čtou, co budou mít daného dne na jídlo. Jídelníček je vyvěšen vždy včas a na viditelném místě u vchodových dveří

• Jí učitelky s dětmi? Jsou příkladem?
Při rozhovoru, přišly na to, že ano, učitelky jedí s nimi zároveň, pomáhají jim např. se správným držením příboru, se správným stolováním

• Pěstujeme si bylinky?
Děti zavzpomínaly na loňské jaro, kdy na školní zahradě sázely bylinky do velkých květináčů a staraly se o ně. V současné době, však bylinky již nemáme, ale plánujeme je opět na jaře sadit a ty staré obnovit. (máta, meduňka, pažitka, petržel, libeček a řeřichu)

• Vyrobili jsme si něco ke svačině?
Děti nad touto otázkou hodně přemýšlely a došly k závěru – že vlastně ne. V naší MŠ je to dáno tím, že jsme stará budova a máme zvlášť vlastní kuchyni s jídelnou a najednou se stravují dvě třídy. Musíme směnovat. Máme čtyři třídy. Děti přicházejí do jídelny, kde na servírovacím stole je připravena svačina, kterou si samy berou. Avšak po delším přemýšlení přišly na to, že by si mohly alespoň vyrobit vlastní pomazánku – např. z tvarohu (který se pokusí samy vyrobit). Po konzultaci s p. učitelkou a kuchařkou z Ekotýmu – přišel návrh – k vyrobení másla.

Jídlo

Plán činností

I. Prostředí

• Zřízení ekokoutku – neživého – zodpovídá koordinátor, udržuje jej spolu s ekotýmem a přispívají do něj děti s rodiči celé MŠ

• Zkrášlení prostředí chodeb, šaten a tříd – živými květinami, podíl dětí na zalévání rostlin

• Výzdoba školy dětskými výtvarnými pracemi – využití netradičních materiálů a technik, přírodnin i spolupodílení se rodičů na výstavkách v ekokoutcích

II. Jídlo:

• Neplýtvat jídlem, další zpracování a spotřeba zbytků jídla – pro zkrmení zvířaty – dle smlouvy s odběratelem

• Sušení ovoce – křížaly

• Odšťavňování jablek – plody podzimu

• Experimenty s potravinami – výroba másla, tvarohu – zapojení dětí do experimentu spolu s kuchařkami

• Pečení ovocného koláče spolu s dětmi + učitelka – pro rodiče na besídku maminkám

• Pečení a zdobení perníčků – vánoční atmosféra

• Jíst zdravě, snažit se o zdravý životní styl – správná skladba jídelníčku ve ŠJ, plnění spotřebních košů, pitný režim, omezení cukrů a tuků

• Využívat netradičních receptur – zdravé pomazánky, svačinky, hlavní jídla, luštěniny

• Sebeobsluha při stolování

Při plánování jsme vycházeli ze silných a slabých stránek analýzy. Cíl jsme stanovili jeden - zásadní - k tématu JÍDLO - kterým se nyní zabýváme: VÉST DĚTI K DODRŽOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU - JÍST ZDRAVĚ A CHUTNĚ. K tomu jsou dány konkrétní úkoly:

• Anketa pro děti - oblíbenost pomazánek

• Kontrolovat, zda děti neplýtvají jídlem

• Seznámit se, z čeho se vyrobí pomazánka

• Zaznamenat, kolik sníme ovoce a zeleniny

• Vypěstovat si řeřichu a pažitku

• Znát, která potravina je zdravá x nezdravá

• Vyrobit si potravinovou pyramidu

• Pít čistou vodu

• Pokusy s potravinami - výroba tvarohu, másla

• Sušení ovoce a odšťavňování

• Bylinkový týden

• Využívat surovin z místních zdrojů

III. Odpady:

• Třídění odpadů do příslušných nádob – pořídit nádoby na odpad, hovořit s dětmi o nutnosti ochrany životního prostředí – jak sám mohu pomoci, co pro přírodu a ovzduší znamená třídění odpadu – zapojí se celá škola

• Zapojit se do projektu Zelená škola – třídění odpadu – užitý drobný elektromateriál mohou děti, rodiče, zaměstnanci a návštěvníci školy odkládat do příslušného sběrného boxu - recyklace elektroodpadu – zapojí se všichni

IV. Voda:

• Šetřit vodní zdroje –MŠ, ŠJ

• Neplýtvat vodou při čištění zubů, při osobní hygieně

• Používání šetrných čistících prostředků – zamezit neekologickému znečištění vody

V. Energie:

• Šetření energie v MŠ

- zhasínání světel

- regulace topení

- dodržování teploty ve třídách, správné větrání

- vypínání spotřebičů, pokud nejsou v provozu, či využívat šetřící režim

Sledování a vyhodnocování

Prostředí

V rámci tématu PROSTŘEDÍ jsme se zabývali výzdobou MŠ - přispění k pěknému prostředí a tím k příjemnému klimatu školy. K výzdobě jsme použili přírodniny a zejména plody podzimní přírody. Na zpříjemnění prostředí se podíleli děti, pedagogové a rodiče - v tvořivých dílničkách. Na pěkném prostředí školy a jeho stálém zlepšování pracujeme stále. Přispíváme k němu nejen výtvarnými pracemi dětí, fotodokumentací, fotopříběhy, pěknými barvami - vymalováním, ale také rostlinami a v neposlední řadě aktuálními výrobky rodičů s dětmi v odpoledních tvořivých dílničkách. Zaměřily jsme se na období podzimu:

- podzimníčci - skřítci lesa - z různých kousků dřeva, pařízků, mechu, větviček, listí, plodů lesa - pomocí tavné pistole - vytvoření rozličných skřítků - rodiče se vždy vytvoří svoji popisovací kartičku

- bramboriáda - postavičky z brambor + přírodniny, plody lesa, na akci přinášejí maminky různé výrobky z brambor (placky, saláty, pomazánky, buchtu apod...)

- štrůdlování - výroba štrůdlů, zpracování jablíček, pak ochutnávka, posezení při čaji, soutěže - o nejdelší slupku, jableční skřítci, sušení jablíček, lisování šťávy...

- výstava - co přinesou děti s rodiči - podzimní houby, plody, větvičky - různost - listí, jehličí...

- dýňování - rodiče nosí již z domu svoji nazdobenou dýni, slavnost na zahradě - světýlka, výstava dýní, k tomu soutěže - blízké tématu - haloween

- kloboukování - zdobení klobouků plody podzimní přírody (šípky, jeřabiny, listí.... Ke každé akci míváme ještě nějaké soutěže pro děti spolu s rodiči - vždy k danému tématu. Rodiče i děti jsou spokojení, mají radost ze společné práce. Podílejí se jednotlivé třídy, některé akce - celá škola.

Třídíme odpad

Zabývali jsme se realizací plánu k tématu odpady. Rozdělili jsme si funkce, začali analyzovat a plánovat. Výsledkem analýzy bylo, že děti správně třídí odpady, ale že je také možno některé odpady využít i ve výtvarných a pracovních činnostech. Děti z Ekotýmu si prakticky některé činnosti vyzkoušely.

Po analýze a plánování jsme přistoupily k zapojení dětí do praktických činností. Děti s paní učitelkou výtvarně zpracovaly k tématu ODPADY - ODPADKOVÝ KOLÁČ. Ten byl rozdělen na 4 díly - plast, papír, sklo, bioodpad. Děti zábavnou formou v prostoru vyhledávaly nachystaný odpad, třídily a nalepovaly do příslušného oddílu koláče. Probíhala diskuze - proč, jak, z čeho co je...Do aktivit byli zapojeni všichni členové ekotýmu, hodnotili spolu s dětmi. Děti si tím utřídily a prohloubily již získané poznatky, dále na ně navazovaly - zpracováním pracovních listů. V době dalšího plánování, konkretizace úkolů, organizačních poznámek a diskuze dospělých - pro další období byly ještě pro děti nachystány ekosoutěže: chytání chobotniček, vyrobených z PET lahví, házení PET vršků do kyblíčků a sestavování obrazců z PET vešků dle vlastní fantazie.

Doporučujeme koordinátorům připravit pro děti vždy nějaký zábavný program k danému tématu.

 

Environmentální výchova ve výuce

Krnov - čisté město

Krnov – čisté město pod Cvilínem (SPOLUPRÁCE)

V tomto projektu, který byl zacílen na předškolní děti z krnovských mateřských škol, jsme se zabývali tématem odpady, prostředím, vodou, jídlem, energiemi, čistotou města. Projekt jsme pořádali proto, aby dětem nebylo lhostejné naše město a aby prožitkem rozšířily své vědomosti a dovednosti.

V úterý, 3. června proběhl na zahradě mateřské školy Maxima Gorkého projekt „Krnov, čisté město pod Cvilínem“, podpořen dotací Města Krnova. Setkalo se zde celkem 42 dětí z osmi mateřských škol a na 12ti stanovištích byly pro ně připraveny vědomostní a dovednostní aktivity – zaměřené k seznamování a také k prohlubování již některých znalostí a dovedností dětí v oblasti ekologie, konkrétně k třídění odpadů, šetření vodou a životního prostředí a udržování čistoty a pořádku v prostředí, kde děti žijí. Děti byly velmi šikovné, měly spoustu znalostí a během aktivit si vytvářely výtvarné produkty z odpadového materiálu. Některé si odnesly s sebou, jiné byly vystaveny na MěÚ v Krnově, kde je mohli zhlédnout i ostatní občané našeho města. Celé dopoledne probíhalo v dobré náladě a nadšení dětí nepokazilo ani podmračené počasí. Na konci tohoto setkání si všechny děti odnesly diplomy s odměnou.

Poděkovala jsem všem zúčastněným dětem a p. učitelkám za skvělou spolupráci, také studentům SPgŠ za pomoc na stanovištích a všem našim zaměstnancům za přípravu a průběh celé akce, která se konala v součinnosti celoměstské kampaně „Krnov – město pod Cvilínem“.

Tento projekt jsme připravovali vždy pro 5 předškolních dětí z jednotlivých krnovských mateřských škol spolu se svými učitelkami. Každá učitelka si zodpovídala za své děti, které postupně plnily vědomostní a dovednostní úkoly - viz plakátek a fotografie. Celá akce byla velmi vydařená, doporučila bych ji i pro další města.

Pozorování hmyzu

Tím,že jsme si ještě nezřídili živý ekokoutek, s dětmi jsme se rozhodli, že si nakoupíme ve Zverimexu nebo doneseme z přírody nějaký hmyz a budeme ho pozorovat.

Také jsme vycházeli z našeho TVP enviro.

- Do pozorování hmyzu se zapojily i studentky z SPgŠ

- Hmyz jsme si nejprve prohlíželi v encyklopediích, odborných knížkách donesenými i dětmi z domu.Děti individuálně pracovali nad pracovními listy o hmyzu.

- Pak studentky donesly žížaly, moučné červy, kobylky, strašilky,včelku, mouchu, mravence, housenku…S dětmi jsme na zahradě našli slunéčko a pavouka.

- Poznávali jsme a pozorovali hmyz pod lupou v průhledných nádobách s otvory.

- Děti byly upozorněny na bodavý hmyz.

- Následoval i Ekologický výchovný program -ekologa p. Bodešínského- „ Včela a výroba svíček z plástů“ (byl velmi poučný, zajímavý a děti si vyrobily svíčku.)

- Pak jsme vyhledávali malé tvorečky na zahradě a vypustili jsme do přírody ze skleniček hmyz.

- Děti si z červených PET vršků vyrobily berušky,nalepily na list – využití odpadového materiálu.

Sázení rostlinek

- Během analýzy školky jsme zjistili, že máme sice krásnou novou zahradu s pěkně kvetoucími keříky, travinami a trvalkami, ale u vstupu před zahradou u chodníčku můžeme vysadit skalničky a trvalky.

- Na schůzce ekotýmu maminka p. Homolová se nabídla, že zajistí zdarma skalničky a trvalky. Ostatní maminky přislíbily zase semena afrikánů, slunečnic a dalších kytek.

- Po schůzce ekotýmu paní Homolová dovezla zdarma dvě bedny trvalek a skalniček.

- Vedli jsme s dětmi rozhovory, jak se o kytky a rostliny staráme, co potřebují k životu – návaznost na TVP enviro.

- S dětmi jsme si je zasadily a děti se samy rozhodly , kam je umístíme. Vyzkoušely si tak sázení a okopávání záhonku.

- Každý, kdo si zasadil, dostal tuto rostlinku na starost a bude o ni pečovat.

- Dále děti vysadily do truhlíků pelargonie, semínka afrikánů a dalších květin.

- Hovořili jsme o tom, že si zahradu neničíme, nešlapeme na osázené záhony, využíváme chodníčků.

- Tím,že nemůžeme zasahovat do nově vybudované zahrady,tak jsme si osadili předzahrádku a děti to moc bavilo.

- Dosadíme si zbytek – až nám dorostou v truhlíku afrikány a ostatní kytky.

- Chceme si vysadit bylinky.

- Dá se využít přebytků ze zahrádek od rodičů – ZDARMA.

 

Informování a spolupráce

Informování

INFORMOVÁNÍ:

V mateřské škole jsou rodiče informováni nástěnkami - k EKOŠKOLCE hned při vstupu - zpracování analýzy, plánování, plnění činností. Na větších plakátcích máme ke slovu i fotodokumentaci - témata jsou zpracována - fotomontáž, slovně doplněná. Na chodbách je možno shlédnout EKOKODEX, fotomontáže ze schůzek Ekotýmu. Za zpracování zodpovídá koordinátor. Na webových stránkách informace k zapojení do projektu jsou, avšak nyní budeme mít zpracován celý jeden oddíl - věnovaný Ekoškolce, kde budou aktuálně vyvěšovány informace o aktivitách a celkovém dění Ekoškolky. Veškerá fota jsou dostupná - z jednotlivých akcí MŠ. Rodiče jsou informováni i ústně - máme s nimi dobrou spolupráci i komunikaci. O větších akcích informujeme i veřejnost prostřednictvím článků do Krnovských listů. Zodpovídá ředitelka.

SPOLUPRÁCE:

Máme dobrou spolupráci se základními školami, které navštěvujeme a podílíme se na některých společných akcích. Děti ze školní družiny navštěvují naši zahradu, pomáhaly i s hrabáním listí, snaží se udržovat hezké prostředí. Spolupracujeme s SPgŠ, studentky k nám chodí celoročně na průběžné i souvislé praxi, zapojují se do našeho ŠVP, pomáhaly nám s EKOKODEXEM, pracují s dětmi při naplňování EV ve výuce pod vedením třídních učitelek. Spolupracujeme také se zřizovatelem, máme společné akce u nás na zahradě. Pro ostatní MŠ jsme připravili projekt Krnov - čisté město pod Cvilínem, kde se zapojili děti i pedagogové. K hlavním však patří spolupráce s rodiči - různé tvořivé dílny, aktivity k EKO, soutěže, štrůdlování.

Informování a spolupráce

Tím, že naši rodiče jsou dostatečně informováni o akcích naší školky- nejen u vstupních dveří, ale každá třída má svou primární nástěnku u dveří do třídy, v šatnách a webstránkach,museli jsme vytvořit novou informativní nástěnku o probíhajícím programu : EKOŠKOLKA - při vstupu do MŠ. Děti svými výtvarnými pracemi zdobí chodbové prostory,šatny,třídy – hodně využíváme odpadový materiál….velké formáty prací…..

- Nástěnka EKOŠKOLKY je viditelně umístěna v prostoru volně přístupném.

- Nástěnka obsahuje:

--- Jaký je cíl programu Ekoškolka

--- Témata Ekoškolky

--- Hlavní principy programu

--- Ekotým

--- Analýzu školky

--- Dlouhodobý plán činností ve všech tématech i krátkodobý plán čínností – kde s dětmi smajlíky zaznamenáváme splnění.

- každé téma má svůj jednoduchý piktogram, aby mu porozuměly i děti

- Nástěnku pravidelně aktualizujeme

- S dětmi jsme po schůzce ekotýmu nalepily fotografie ze schůzky,na čem jsme se domluvili ,výtvarně ho děti doplnili, vystavili jsme vyrobený odpadkový koláč- všem se moc líbil – rodiče se u něj zastavovali a diskutovali o třídění odpadu!!!...pozitivní. Focení si vyzkoušely i děti.

- Vytvořili jsme výstavku fotografii : ze Dne činu-Hrabání listí, Bramboriády, Podzimního tvoření, Štrůdlování, ze zajímavých projektů,které proběhly na naší MŠ…atd…

- Pořídili jsme i venkovní informativní vitríny

- Informujeme o akcích i v regionálních novinách, na webových stránkách

- Máme svůj školní zpravodaj – Oznamníček

- probíhají ankety pro rodiče a děti – a my víme jak konkrétní akce organizovat.

SPOLUPRÁCE:

- spolupracujeme s ekologickým centrem – ekologem p. Bodešínským, který pro naše děti připravuje zajímavé a naučné programy

- spolupracujeme s Domem dětí „Méďa“

- s SPgŠ Krnov a Zdravotní školou

- s Městským úřadem – odborem Životního prostředí

- místními firmami, které nám dodávají odpadové a zbytkové materiály (dřevo, kartóny..apod)

- knihovnou

- ostatními školkami, pro které připravujeme ekoprojekty

Zapojení rodičů spolu s dětmi v akcích školy

Zapojení rodičů spolu s dětmi do akcí školy:

• Podzimníčci – výroba lesních skřítků z přírodnin a plodů podzimu – lesa, pole, zahrádek, zábavné soutěžní hry

• Výstavka plodů podzimu donesených rodiči a dětmi ( žaludy, kaštany, jeřabiny, kapradiny, větvičky, šípky apod.)

• Výroba bramboráčků – opět spojení s plody podzimu

• Štrůdlování v MŠ – výroba štrůdlů maminkami s dětmi ve školce, - příprava postup při výrobě štrůdlů, válení těsta, strouhání jablek, pečení štrůdlů a ochutnávka hotových štrůdlů. Během pečení štrůdlů zábavné soutěže s rodiči a dětmi.

• Uspávání broučků – připojení se k akci SVČ MÉĎA děti spolu s rodiči ve večerních hodinách

• Hrabání listí na školní zahradě, zapojení dětí s rodiči – pod organizací ekotýmu, společné občerstvení, komunikace, výroba listových řetězů a dráčků, plnění úkolů dětmi na stanovištích

• Výroba budek pro ptáky – akce tatínků s dětmi

• Vycházka do lesa – krmení zvěře – zavěšení dobrot na stromy pro zvířata

• Vycházka na Hliniště s ekologem, p. Bodešínským, spojená s výkladem o fauně a flóře na Hliništi, pozorování života v bažinách a v jezírku, názorné makety živočichů

• Výroba hmyzích domečků – akce ekotýmu, dětí a rodičů

Akce školy s dětmi:

• Sběr kaštanů – pro zvířata na zimu, odvoz myslivcům – děti na školní zahradě

• Krmení ptáčků v zimě – všechny třídy

• Sázení květin s dětmi – v jarním období, zkrášlení prostředí MŠ

• Ekoprogramy – s ekologem, p. Bodešínským –

- 1. Včely a výroba svíček z včelího vosku, ochutnávka medu,

- 2. Voda a její koloběh – s experimentem – praktickou ukázkou – změna skupenství vody – led, horká voda, pára, kapky…

- 3. Život v řece a kolem řeky

Bazárek

S nadšením jsme šly do uskutečnění „Jarního bazárku“. Měli jsme po anketě a domluvě o organizaci s ekotýmem, když jsme byli na návštěvě ve Sluňákově, kde jsme se ptaly na uskutečnění Bazárku na jiných školkách. Ohlasy byly spíše negativní, týkalo se to vysoké nabídky a malé poptávky. Trochu jsme odjížděly ze Sluňákova skeptické, jak to všechno dopadne.

- Vyhlásili jsme Anketu pro rodiče (na plakátku se podílely i děti, vystřiženými oblečky, hračkami z časopisů) - rodiče lepítky u vchodových dveří zaznačili zájem. Zájem byl veliký.

- Na schůzce Ekotýmu jsme domluvili organizaci a kdo za co bude zodpovědný.

- Rodiče byli včas informováni na vstupní nástěnce o organizaci, a jak bude Bazárek probíhat (sběr – prodej – výdej)

- 14 dní předem měli rodiče k dispozici cedulky, kterými si doma označili oblečení, hračky…a na osobní list vypsali počet kusů, popis oblečení a cenu.

- Při sběru oblečení – jim bylo přiděleno osobní číslo a to bylo napsáno na všech jejich cedulkách

- Tím, že rodiče donesly již oblečení označené z domu i s vypsaným seznamem – vše probíhalo jak sběr i výdej RYCHLE! - můžu doporučit.

- Nápady k organizaci byly různé – že si budou rodiče sami prodávat své věci a případně snižovat ceny, ale nakonec jsme od toho upustili. Bylo lepší, když nevěděli od koho věci kupují, protože na cedulkách bylo jen osobní číslo, velikost a cena.

- Musíme přiznat, že opravdu byla větší nabídka, než poptávka – ale i tak prodávající maminky byly s bazárkem spokojeny.

- Do uskutečnění Bazárku byly zapojeny všechny učitelky, uklizečky a členové ekotýmu. Moc jim děkuji, že obětovaly svůj volný čas.

- O Bazárku jsme informovali i v našich regionálních novinách.

Hrabání listí

Mateřská škola Gorkého se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškolky. V rámci tohoto projektu se uskutečnila v sobotu dopoledne 9. 11. 2013 na zahradě MŠ společná akce s rodiči, dětmi a zaměstnanci školy – „Hrabání listí“. Pro děti byly nachystány také zábavné soutěže – tvoření z přírodnin, využití listí, chytání chobotniček z pet lahví, házení šišek do košů apod. Společně jsme si na zahradě i ozdobili stromy – vytvořili si z nich stromové skřítky. Ani na odměnu nebylo zapomenuto – děti hledaly Ježkův poklad a pro všechny bylo nachystáno ze školní kuchyně malé občerstvení. Vyšlo nám i počasí, nechyběla dobrá nálada a všichni odcházeli spokojeni z krásně uzklizené zahrady. Všem zúčastněným moc děkuji. Jitka Kopečková

 

Ekokodex

Ekokodex