Informace o škole

| Motto a vize | Identifikační údaje | Charakteristika mateřské školy | Personální složení mateřské školy | Spolupráce mateřské školy | Projekty školy | Naši sponzoři |

Motto a vize

Motto

Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Vize

• Vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně.

• Dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se v sociální komunitě.

• Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot.

Identifikační údaje

Název školy: Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace

Adresa školy: Maxima Gorkého 22, 794 01 Krnov

Telefon MŠ: 554 616 213

Mobil MŠ: 736 402 572

Telefon ŠJ: 554 620 983

Webové stránky: www.msgorkeho.cz

Emailkrnov@msgorkeho.cz

Číslo účtu MŠ: 153242035/0300   (školné, stravné)

Číslo účtu SRPŠ: 248148068/0300

Datová schránka: c5mp7af

Zřizovatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

IČO: 45234647

Právní postavení: v právní subjektivitě od 1.1. 1994

Typ školy: mateřská škola celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 105 dětí

Ředitelka školy: Bc. Kopečková Jitka

Charakteristika mateřské školy

• MŠ tvoří jednopatrová budova s dlouholetou tradicí, součástí budovy je školní jídelna a menší nově zrekonstruovaná zahrada

• MŠ je velmi dobře umístěna – blízko centra města, důležitých veřejných institucí

• Dobrá dostupnost kulturního, sportovního, estetického a společenského dění

• Rozmanitost vycházek – město, sportovní zařízení i blízká příroda – řeka, zahrádky, park

• V budově školy je zřízena menší tělocvična a výtvarná dílna

• MŠ má moderně vybavený interiér, dostatek novodobých hraček a učebních pomůcek

• Výzdoba MŠ je pravidelně obměňována v souladu s ročním obdobím. Na výzdobě se podílí děti se svými výrobky a p. učitelky, které tuto dětskou prezentaci dotváří.

• MŠ má veřejně přístupnou zahradu v měsících duben - říjen

• MŠ je čtyřtřídní. Počet dětí v jedné třídě – max. 26-27 dětí. Děti ve třídách jsou rozděleny dle ročníků. Třídy jsou složeny nejvíce ze dvou ročníků ( organizace MŠ – střídání v jídelně, šatnách , na zahradě, režim dne).

• 1. třída - Kuřátka, 2. třída - Koťata, 3. třída - Broučci, 4. třída - Motýlci

Personální složení mateřské školy

Edukační činnost je ve všech třídách zajištěna kvalifikovanými pedagogy:

Učitelky:
Baťková Eva

Bráníková Vladimíra (pedagogický pracovník určen pro překrývání) 

Gřundělová Jana

Mgr. Hojgrová Nowaková Martina

Matýsková Irena

Bc. Přasličáková Petra

Mgr. Snášelová Dominika

Reznerová Barbora

Šturcová Jana - zástupce

 

Školní asistent:  Reznerová Barbora

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ředitelka MŠ:
Bc. Kopečková Jitka

O chod a čistotu provozu pečují provozní zaměstnankyně:

Školnice:
Ryšánková Martina

Uklizečka:
Konvičková Pavla

Kadlčíková Lenka

Stravování zajišťují zaměstnankyně školní jídelny:

vedoucí ŠJ:
Kopečková Lenka

hlavní kuchařka:
Vysloužilová Ivona

kuchařka:
Čanecká Janetta

Spolupráce mateřské školy

• spolupráce s SPgŠ – celoročně probíhají na naší MŠ průběžné i souvislé pedagogické praxe a to souběžně v několika třídách

• spolupráce s MŠ, ZŠ – návštěva 1. třídy - 3. ročníky

• spolupráce se SVČ „Krnov“ - vzdělávací programy, Atletické závody, soutěže, tvořivé domečky, keramika

• spolupráce se ZUŠ, návštěva ZUŠ, shlédnutí programu z oblasti hudební, výtvarné, dramatické

• návštěva knihovny – dětské oddělení

• účast na kulturních vystoupeních pro MěÚ Krnov - Vítání občánků, Jarmarky

• spolupráce s SZŠ – návštěva školy a shlédnutí ukázky 1. pomoci, i praktické zapojení

• kulturní vystoupení pro Domov důchodců

• spolupráce s Hasiči – ukázka práce hasičů, návštěva hasičské zbrojnice

• spolupráce s panem Bodešínským, vzdělávací programy, ekologické vycházky na lokalitu Hliniště, ekologické projekty – koloběh vody, praktická ukázka zpracování včelího vosku – vlastní výroba svíček, výtvarné tvoření, dílny

• spolupráce s Městskou, Státní policií – návštěva v MŠ

Projekty školy

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investic národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.              Mateřská škola obdržela 64 000,- Kč. Bylo zakoupeno:

  • 3 notebooky HP 250  v celkové hodnotě      49 549,50 Kč
  • Bee-Bot Včelka interaktivní robotická pomůcka     7 680,- Kč
  • Bee-Bot startovací sada     6 550,- kč

logo projektu

Projekt „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ“

Mateřská škola Maxima Gorkého se zapojila ve školním roce 2016/2017 do projektu „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ“, financovaného z výzvy MŠMT - OP VVV – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí 427 532,- Kč.

Projekt bude probíhat od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Z projektu bude financováno:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ po dobu 22 měsíců - 358 220,- Kč

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 20 256,- Kč (vzdělávání 2 pedagogů, vzdělávací materiál, pomůcky a hračky pro dvouleté děti)

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - 22 056,- Kč (vzdělávací semináře – školní zralost, příprava na vstup do ZŠ + zápis, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost – metoda Hejného – praktické dílničky – workshop, pravidla při výchově dětí, setkání s psychologem, klinickým logopedem…)

Projekt „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ II“

Mateřská škola Maxima Gorkého se zapojila ve školním roce 2018/2020 do projektu „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ II“, financovaného z výzvy MŠMT - OP VVV – „Šablony II“.

Výše částky schválené podpory (100%), která byla projektu přidělena, činí 560 188,- Kč.

Projekt bude probíhat od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Z projektu bude financováno:

2/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ po dobu 22 měsíců – 376 168,- Kč

2/1.5 Chůva – personální podpora MŠ po dobu 10 měsíců – 170 100,- Kč

2/1.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP – 13 920,- Kč

 

Projekt „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ 3“

Mateřská škola Maxima Gorkého se zapojila ve školním roce 2020/2021 do projektu „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ 3“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017003, financovaného z výzvy MŠMT - OP VVV – „Šablony III“.

Výše částky schválené podpory (100%), která byla projektu přidělena, činí 344 877,00 Kč,-

Projekt bude probíhat od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022.

Z projektu bude financováno:

3/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ po dobu 22 měsíců: 339 621,- Kč

3/1.9 Projektový den ve výuce: 5 256,-Kč

 

Projekt „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ 4“

Mateřská škola Maxima Gorkého se zapojila ve školním roce 2022/2023 do projektu „KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ 4“ CZ.02.02.03/00/22_002/0000409, financovaného z výzvy MŠMT - OP Jan Ámos Komenský – „Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Výše částky schválené podpory (100%), která byla projektu přidělena, činí 566 999,00 Kč,-

Projekt bude probíhat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024.

Z projektu bude financováno:

1.I/1 Školní asistent MŠ – personální podpora MŠ po dobu 22 měsíců: 565 536,- Kč

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ 1 463,-Kč

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

Projekt je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavním řešitelem je Sdružení TEREZA. Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem je Ekocentrum Podhoubí.

Přejít na podrobnější informace o projektu Ekoškolka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KRNOV – čisté město pod Cvilínem

V úterý, 3. Června 2014 proběhl na zahradě mateřské školy Maxima Gorkého projekt „Krnov, čisté město pod Cvilínem“, podpořen dotací Města Krnova 4 000,- Kč a spolupodílením MŠ 1 500,- Kč. Setkalo se zde celkem 42 dětí z osmi mateřských škol a na 12ti stanovištích byly pro ně připraveny vědomostní a dovednostní aktivity – zaměřené k seznamování a také k prohlubování již některých znalostí a dovedností dětí v oblasti ekologie, konkrétně k třídění odpadů, šetření vodou a životního prostředí a udržování čistoty a pořádku v prostředí, kde děti žijí. Děti zúročily své znalosti a vědomosti a během aktivit si vytvářely výtvarné produkty z odpadového materiálu. Některé si odnesly s sebou, jiné byly vystaveny na MěÚ v Krnově, kde je mohli zhlédnout i ostatní občané našeho města. Akce se konala v součinnosti s letošní celoměstskou kampaní „Krnov – město pod Cvilínem“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do unikátního projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, učitelům i návštěvníkům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě před tělocvičnou školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Naše škola obdržela certifikát a je oprávněna používat logo „Zelená škola“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak znám své město Krnov

Dne 23. května 2013 proběhl na zahradě mateřské školy Gorkého projekt„ Jak znám své město Krnov“, podpořen dotací Města Krnova 4 500,- Kč a spolupodílením MŠ 1500,- Kč. Setkalo se celkem 46 dětí z devíti mateřských škol a na osmi stanovištích plnily různé úkoly – vědomostní, sportovní, hudební i výtvarné. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj psychických, fyzických i sociálních a osobnostních dovedností, poznatků a zkušeností. Děti byly velmi šikovné, měly spoustu znalostí a na konci vytvořily pěkné výtvarné produkty – město Krnov, které budou vystaveny v červnu 2013 na MěÚ v Krnově, kde je mohou zhlédnout i ostatní občané našeho města. Akce se konala v součinnosti letošní celoměstské kampaně „Krnov – město pro člověka“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekt Cirkus

Dne 5. Září 2011 byla ukončena revitalizace zeleně mateřské školy a rekonstrukce zahrady mateřské školy - projektu, vedeném v programu ROP, pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00818 a názvem „CIRKUS“ v řádném termínu dle smlouvy se zhotovitelem – firmou TR Antoš s.r.o., Dětská hřiště, Na Perchtě 1631, 51101 Turnov. Zahrada byla převzata do užívání Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace a tím byl zahájen provoz a zpřístupnění pro děti mateřské školy.

Podařilo se nám vybudovat důstojné zázemí, vedoucí k naplnění výchovně vzdělávacích cílů, tematicky orientované na svět přírody, zvířat, vztahu k nim, objevování, na rozvoj osobnosti dítěte, jeho dovedností, fantazie a představivosti. V pěkném počasí můžeme přesunout část výuky na zahradu, dostat děti do většího kontaktu s přírodou.

Revitalizovaná zahrada Mateřské školy Gorkého se proměnila v „Cirkus“. Vytvořila komunitní centrum, které mohou využívat nejen děti z mateřské školy, spolupracující organizace, ale v odpoledních hodinách od 1.5. 2012 také širší veřejnost.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Učíme se a tvoříme s Dřeskem a Tilpínou
pořádané Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce

Vzdělávání pro pedagogy bylo zaměřené ke zvyšování pedagogických a profesních dovednostív oblasti aktivizujících forem vzdělávání. Ve vzdělávání byly zařazeny bloky ze základů pedagogiky, psychologie, výtvarné, hudební, dramatické a pohybové výchovy, základy a postupy při kreativním tvoření, práce s materiály (dřevo, sklo, papír, textil, hlína) a tvoření scénářů tematických dnů – metodiky.

Vzdělávání bylo hrazeno z grantů v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Zapojením pedagogů mateřská škola získala originální materiální vybavení : TruhluDřeska a Tilpíny – bednu s materiály, nástroji a metodické materiály v hodnotě 15000,- Kč.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje
pořádané EDUCO centrum s.r.o. Krnov

Cílem projektu bylo poskytnutí metod a přístupů rozvoje polytechnického vnímání ve výuce a výchově dětí, které jsou zároveň v jejich prostředí snadno využitelné a tím napomoci procesu zapojování polytechnického vzdělávání v MŠ. Zaměření se týkalo i rozvoje týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí a raného technického vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a rozpočtu ČR.

Zapojením pedagogů získala mateřská škola stavebnice LEGO (14 KRABIC) zdarma z projektu, protože je MŠ čtyřtřídní, bylo ještě dokoupeno LEGO za 30000,- Kč. Pedagogové zpracovávaly metodické materiály a měly projektové tematické výstupy z tvoření a vzdělávacích aktivit z LEGA a dalších stavebnicových systémů a doplňků z různých druhů materiálů.

Naši sponzoři

LogiCall Česká republika, s.r.o.
Krnov, zastoupená p. Ivanem Kocmánkem

Jiří Krejcar
nám. Minoritů 18, Krnov

Tomáš Menzel – Bramen
Krnov

Firma CZECHSLOV s.r.o.
Zastoupená p. Kubaníkem

MUDr. Daniela Sosýnová, privátní gynekolog
Poliklinika, blok C, Náměstí Hrdinů 7, Krnov

ROVA TRADE s.r.o.
Město Albrechtice, zastoupená p. ing. Filipem Rosnerem

Jana Odstrčilová
Krnov

Mgr. Josef Tobiášek
Hlavní náměstí 1a, Krnov

EKO RIA
Bruntál, zastoupená p. J. Horáčkem

MUDr. Jiří Váňa
Opavská 48, Krnov

Kofola a.s.
Za drahou 165/1, Krnov, p. Petr Šporík

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Stará Ježnická 1556/1, Krnov

p. Vlastimil Stacho
Budovatelů 2080/7, Krnov

p. Tadeusz Vacula
Pod Kopcem 2, Krnov

p. Zdeněk Lihařík
Budovatelů, Krnov

p. Vilma Kocabová
Krnov

p. Robert Rozprým – Autolakovna
Čaková

p. Vomelová Nela
Krnov

p. Polok Michal
Krnov

Mgr. Romana Tatarčíková
Krnov

Antonín Žáček
Krnov

MUDr. Yvona Weissová
B.Němocvé 35, Krnov

PROWORK spol. s.r.o, Ing. Petr Havlena
Jungmannova 1119/2a, Krnov

PaedDr. Drahomír Malovaný                                                                                                                                                                                                                                                    Krnov

Začalovi   Krnov

Markovi  Krnov

Děkujeme těmto sponzorům za finanční či hmotné dary pro naši MŠ.