Třída 3 - Broučci

Akce

  • Moje rodina
  • Moje milá maminka
  • Na dvorečku
  • Dopravní prostředky
  • Děti budou mít svátek

Motto:

Dům bez dětí je jako zvon bez srdce.

Vize:

Naší vizí je to, aby všechny děti měly možnost vzájemně se stýkat a vytvářet přátelské vztahy, aby se mohly podílet na všech aktivitách, učily se společně a s takovým přístupem, aby byly úspěšné. Každé dítě je osobnost a má tak být respektováno.

Složení třídy:

16 děvčat a 9 chlapců

Věk dětí:

3 - 5 leté

Zaměření:

• Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

• Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství.

• Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální.

• Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

• Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii.

• Vytvářet dovednosti v oblasti sebeobsluhy (oblékání, hygiena, stolování).

• Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí.